Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE VENDA DELS PAQUETS TURISTICS

 

1) PAGAMENT:

En el moment de realitzar la reserva s’efectuarà un dipòsit del 35% del preu del paquet, excepte si algun proveïdor exigís el pagament total del servei. La resta del preu es farà efectiu 30 dies abans de l´inici del itinerari.

L’impagament del dipòsit o preu segons l’establert implica el desistiment per part del client, aplicant el que s´estableix a la clàusula 4.

2) PREU:

El preu del paquet està determinat en el contracte d’acord amb el que s’estableix en el fulletó o les seves revisions tant a l’alça como a la baixa, que per cap motiu podran ser posteriors als 20 dies abans de la data d’inici del tour i sempre que sigui conseqüència de:

•variacions del preu dels transports, inclòs el cost del carburant.

•taxes i impostos relatius als serveis i tipus de canvi.

•tipus de canvi de moneda aplicats.

3) MODIFICACIÓ O CANCEL-LACIÓ DEL CONTRACTE ABANS DE L’INICI DEL TOUR

a) Abans de l’inici del viatge, en cas que l’organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa algun dels elements essencials del contracte ho notificarà immediatament al client, així com la seva repercussió en el preu.

b) Si el client no accepta la modificació proposada pot optar per resoldre el contracte sense penalització o acceptar la modificació del contracte en el què es detallin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu. El consumidor ha de comunicar la seva decisió en el termini de 3 dies des de la notificació.

c) En cas de cancel·lació no imputable al consumidor per qualsevol causa, inclosa la no acceptació de la modificació del paquet establerta en el paràgraf anterior, excepte en cas de força major o per no haver arribat al nombre mínim d’inscrits en el paquet i s’informi d’allò per escrit al client abans dels 15 dies anteriors al inici del viatge, l´organitzador reemborsarà les quantitats rebudes en el termini d’un mes.

d) En els casos mencionats en els paràgrafs b) i c) l´Organitzador i el Detallista seran responsables del pagament d’una indemnització no inferior al 5% del preu total del paquet si l´incompliment es produeix entre els 2 mesos i 15 dies abans de l´inici; el 10% si es produeix entre els 15 dies i 3 dies anteriors i el 25% en les 48 hores abans del dia d’inici.

4) DESESTIMENT DEL CONSUMIDOR:

El  consumidor  pot  desistir  del  viatge  combinat  sol·licitat  o  contractat  amb dret a la devolució  de les  quantitats  abonades  havent d´indemnitzar a l´organitzador o Detallista amb les següents quantitats:

a) Abonaran les despeses de gestió i les d’anul·lació, si n´hi hagués.

b) Una penalització del 5% de l´import total del viatge si la cancel·lació es produeix amb més de 10 dies i menys de 15 dies d’ antelació a la data d’inici.

c) El 15% entre els 10 i els 3 dies.

d) El 25% dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

Les mateixes quantitats haurà d´abonar el consumidor si no pugues realitzar el viatge per irregularitats en la seva documentació personal.

5) CANVIS DESPRÉS DE LA SORTIDA:

Si després de la sortida l’organitzador no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos, excepte per causes imputables al consumidor, adoptarà les solucions adequades per a la continuació del viatge, sense suplement o abonarà al consumidor l´import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.

Si les solucions adoptades fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, l´Organitzador facilitarà sense suplement un medi de transport equivalent per tal que pugui tornar al lloc de sortida o al que acordessin, sens perjudici de la indemnització que en el seu cas correspongui.

6) CESIÓ DE LA RESERVA

El Consumidor pot cedir gratuïtament la seva reserva a una altra persona si:

*L´Organitzador o Detallista és informat por escrit al menys 15 dies abans de la data d’inici del viatge, excepte que les parts pacten un termini menor.

*Si la persona substituta reuneix totes les condicions requerides pel viatge i especialment les relatives a passaport, visats i certificats de salut.

*La persona substituta abonarà al Detallista u Organitzador les despeses addicionals justificades originades per la cessió.

*La persona cedent i la cessionària respondran solidàriament del pagament del preu així com de les despeses addicionals justificades originades per la cessió.

*Es far constar que en determinats casos la cessió solament serà possible amb el consentiment del transportista.

7) OBLIGACIÓ D’ASSISTÈNCIA

L’Organitzador prestarà la necessària assistència al Consumidor que es trobi en dificultats, d’acord amb les obligacions contractualment o legalment establertes. Igualment respondrà pels danys soferts pel Consumidor conseqüència de la no execució o execució deficient, excepte si son imputables al Consumidor o a un tercer aliè al subministrament de les prestacions i tinguin un caràcter imprevisible o insuperables, o siguin deguts a força major o a esdeveniments igualment imprevisibles o insuperables.

8) RECLAMACIONS

Qualsevol incompliment de l’execució del contracte detectat pel Consumidor durant el viatge s’ha de posar immediatament en coneixement del prestatari del servei per a la seva esmena, així com de l´Organitzador o Detallista el més aviat possible, per escrit o per qualsevol altra forma en què quedi constància.

9) CONTRACTE D’ASSEGURANÇA

Tret que estigui expressament inclòs en el preu, es recomana al Consumidor, la conveniència de contractar una assegurança que cobreixi les despeses de cancel·lació ocasionades i d’un contracte d’assistència que cobreixi les despeses de repatriació o trasllat al lloc d’origen, en cas d’accident, d’infermetat o mort.

10) SALUT i FORMA FÍSICA

Per participar en aquests viatges es necessita un mínim de forma física, ja que normalment suposa caminar en superfícies no sempre completament planes. Igualment pot ser necessari transportar una bossa o motxilla amb aigua i menjar. Qualsevol requeriment específic es farà constar en la informació publicada de cada itinerari. En qualsevol cas el Consumidor ha d´informar en el moment d´efectuar la reserva de qualsevol circumstància que limiti la seva capacitat per participar en el viatge, així como en relació a al·lèrgies alimentàries.

Entitats col·laboradores: